سرور مجازی سوئیس

swiss-1024 0 موجود است

 • Intel Xeon E-2276G

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • NVMe

 • ۲۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Interxion

 • ویندوز و لینوکس

  swiss-2048

 • Intel Xeon E-2276G

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • NVMe

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Interxion

 • ویندوز و لینوکس

  swiss-3072

 • Intel Xeon E-2276G

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • NVMe

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Interxion

 • ویندوز و لینوکس

  swiss-4096

 • Intel Xeon E-2276G

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • NVMe

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Interxion

 • ویندوز و لینوکس

  swiss-6144

 • Intel Xeon E-2276G

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • NVMe

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Interxion

 • ویندوز و لینوکس