مرور محصولات و خدمات

cloud-2
 • ۲۰۰۰ مگابایت

 • NVMe

 • نامحدود

 • ۱۵۰%

 • ۲گیگابایت

 • cPanel

 • ۱۵۰

 • ۱۵۰

 • نامحدود

 • نامحدود

 • رایگان

 • روزانه

 • 60,000 تومان ماهانه
  cloud-1
 • ۱۰۰۰ مگابایت

 • NVMe

 • نامحدود

 • ۱۰۰%

 • ۱ گیگابایت

 • cPanel

 • ۱۰۰

 • ۱۲۰

 • نامحدود

 • نامحدود

 • رایگان

 • روزانه

 • 45,000 تومان ماهانه
  cloud-3
 • ۳۰۰۰ مگابایت

 • NVMe

 • نامحدود

 • ۲۰۰%

 • ۳گیگابایت

 • cPanel

 • ۲۵۰

 • ۲۰۰

 • نامحدود

 • نامحدود

 • رایگان

 • روزانه

 • 82,000 تومان ماهانه
  cloud-4
 • ۵۰۰۰ مگابایت

 • NVMe

 • نامحدود

 • ۳۰۰%

 • ۵گیگابایت

 • cPanel

 • ۷۰۰

 • ۵۰۰

 • نامحدود

 • نامحدود

 • رایگان

 • روزانه

 • 130,000 تومان ماهانه
  cloud-5
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت

 • NVMe

 • نامحدود

 • ۵۰۰%

 • ۱۰گیگابایت

 • cPanel

 • ۸۰۰

 • ۶۵۰

 • نامحدود

 • نامحدود

 • رایگان

 • روزانه

 • 200,000 تومان ماهانه