ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 پشتیبانی
مشکلات مربوط به سرویس اعم از مشکلات کیفی در این قسمت مطرح کنید
 فروش
سوالات مربوط به خرید سرویس در این قسمت مطرح کنید
 مالی
مشکلات مربوط به مالی و صورت حساب های خود در این قسمت مطرح کنید
 گزارش تخلفات
گزارشات تخلف همراه با مستندات در این قسمت مطرح کنید