درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 پشتیبانی
مشکلات مربوط به سرویس اعم از مشکلات کیفی در این قسمت مطرح کنید
 فروش
سوالات مربوط به خرید سرویس در این قسمت مطرح کنید
 مالی
مشکلات مربوط به مالی و صورت حساب های خود در این قسمت مطرح کنید
 گزارش تخلفات
گزارشات تخلف همراه با مستندات در این قسمت مطرح کنید