مرور محصولات و خدمات

نمایندگی هلند-۱
 • ۵۰۰۰ مگابایت

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • NVMe RAID 10

 • روزانه رایگان

 • هلند

 • کلود لینوکس

 • WHM/cPanel

 • 200,000 تومان ماهانه
  نمایندگی هلند-۲
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • NVMe RAID 10

 • روزانه رایگان

 • هلند

 • کلود لینوکس

 • WHM/cPanel

 • 300,000 تومان ماهانه
  نمایندگی هلند-۳
 • ۲۰۰۰۰ مگابایت

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • NVMe RAID 10

 • روزانه رایگان

 • هلند

 • کلود لینوکس

 • WHM/cPanel

 • 400,000 تومان ماهانه
  نمایندگی هلند-۴
 • ۳۰۰۰۰ مگابایت

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • NVMe RAID 10

 • روزانه رایگان

 • هلند

 • کلود لینوکس

 • WHM/cPanel

 • 700,000 تومان ماهانه
  نمایندگی هلند-۵
 • ۵۰۰۰۰ مگابایت

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • NVMe RAID 10

 • روزانه رایگان

 • هلند

 • کلود لینوکس

 • WHM/cPanel

 • 700,000 تومان ماهانه