سرور اختصاصی انگلیس

UK-London-1 0 موجود است

 • Intel Xeon E3-1240v5

 • 16GB DDR4 ECC Memory

 • 240GB SSD

 • 1Gbps

 • 20TB

 • 100Gbps

 • انتخاب کاربر

  UK-London-2 0 موجود است

 • Intel Core i7-7700K

 • 32GB DDR4

 • 256GB NVMe M.2

 • 1Gbps

 • 30TB

 • 100Gbps

 • انتخاب کاربر

  UK-London-3 0 موجود است

 • Intel Xeon E3-1240v5

 • 32GB DDR4

 • 2x 240GB SSD

 • 1Gbps

 • 30TB

 • 100Gbps

 • انتخاب کاربر

  UK-London-4 0 موجود است

 • Intel Xeon E3-1270v5

 • 32GB DDR4

 • 2x 240GB SSD

 • 1Gbps

 • 30TB

 • 100Gbps

 • انتخاب کاربر

  UK-London-5 0 موجود است

 • Intel i7-8700K

 • 32GB DDR4

 • 256GB NVMe M.2

 • 1Gbps

 • 30TB

 • 100Gbps

 • انتخاب کاربر