سرور مجازی ابری

Germany-1

 • Intel

 • 1 هسته

 • 2 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 25 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 20 ترابایت

 • Hetzner

 • لینوکس

  Germany-2

 • Intel

 • 2 هسته

 • 4 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 40 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 20 ترابایت

 • Hetzner

 • لینوکس

  Germany-3

 • Intel

 • 2 هسته

 • 8 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 80 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 20 ترابایت

 • Hetzner

 • لینوکس

  Germany-4

 • Intel

 • 4 هسته

 • 16 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 160 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 20 ترابایت

 • Hetzner

 • لینوکس

  Germany-5

 • Intel

 • 8 هسته

 • 32 گیگابایت

 • NVMe اینترپرایز

 • 240 گیگابایت

 • 10 گیگابیت

 • 20 ترابایت

 • Hetzner

 • لینوکس