سرور مجازی SSD NVMe

FN-NVMe-1024 0 موجود است

 • Intel XEON-E3-1275 v5

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SSD NVMe

 • ۲۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

  FN-NVMe-2048 0 موجود است

 • Intel XEON-E3-1275 v5

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SSD NVMe

 • ۳۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

  FN-NVMe-3072 0 موجود است

 • Intel XEON-E3-1275 v5

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SSD NVMe

 • ۶۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

  FN-NVMe-4096 0 موجود است

 • Intel XEON-E3-1275 v5

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SSD NVMe

 • ۸۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس

  FN-NVMe-6144 0 موجود است

 • Intel XEON-E3-1275 v5

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SSD NVMe

 • ۱۲۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • هتزنر

 • ویندوز و لینوکس