FTP فضای بکاپ

50GB-FTP BACKUP

با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد

FTP 100GB-FTP BACKUP

با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان با حجم ۱۰۰ گیگابایت
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد

FTP 200GB-FTP BACKUP

با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان با حجم ۲۰۰ گیگابایت
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد

FTP 300GB-FTP BACKUP

با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان با حجم ۳۰۰ گیگابایت
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد

FTP 500GB-FTP BACKUP

با سفارش این پکیج یک عدد FTP BACKUP
از بین کشور های هلند المان فرانسه یا انگلستان با حجم ۵۰۰ گیگابایت
ارسال خواهد شد
سرعت شبکه ی سرورهای میزبانی FTP BACKUP
یک گیگابیت می باشد