اتصال میکروتیک به IBSng چاپ


مراحل زیر را برای میکروتیم انجام دهید :

PPP > Secrets > PPP Authntication & Accunting

 

تیک Use Radius و Accunting رو بزنید :

 

Interim Update : 00:01:00

Radius > add Radius

 

ppp ro bezanid

Addresss = ip IBSng

secret =123456

Timeout = 5000

در IBSng ماحل زیر را بروید :

 

SETTING > Add new RAS

 

RAS IP : IP mikrotik

 

Secret : 123456

 

RAS Description : mikrotik

 

RAS Type : Mikrotik

 

سپس OK کنید و charge و Group بسازید


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 109
« بازگشت