سرور مجازی پورت 10 گیگابیت هلند همراه با ترافیک نامحدود موجود شد

نمونه کد تست تابع PHP mail

نمونه کد تست تابع PHP mail

تابع mail یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین توابع در PHP است که به ما امکان ارسال ایمیل را فراهم می‌کند. با استفاده از این تابع، می‌توانیم به راحتی ایمیل‌هایی را به مقصد مورد نظر ارسال کنیم.

 

 

نمونه کد تست تابع PHP mail

کد زیر یک نمونه تست برای تابع mail در PHP است:

<?php
$to = "example@example.com";
$subject = "تست ارسال ایمیل";
$message = "این یک تست برای تابع mail در PHP است.";
$headers = "From: sender@example.com" . "\r\n" .
"Reply-To: sender@example.com" . "\r\n" .
"X-Mailer: PHP/" . phpversion();

if(mail($to, $subject, $message, $headers)){
    echo "ایمیل با موفقیت ارسال شد.";
} else{
    echo "متاسفانه ارسال ایمیل با خطا مواجه شد.";
}
?>

نمونه کد تست تابع PHP mail

کد زیر یک نمونه تست برای تابع mail در PHP است:

<?php
$to = "example@example.com";
$subject = "تست ارسال ایمیل";
$message = "این یک تست برای تابع mail در PHP است.";
$headers = "From: sender@example.com" . "\r\n" .
"Reply-To: sender@example.com" . "\r\n" .
"X-Mailer: PHP/" . phpversion();

if(mail($to, $subject, $message, $headers)){
    echo "ایمیل با موفقیت ارسال شد.";
} else{
    echo "متاسفانه ارسال ایمیل با خطا مواجه شد.";
}
?>