سرور مجازی لهستان با ترافیک نامحدود

نمونه کد تست تابع PHP mail

نمونه کد تست تابع PHP mail

تابع mail یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین توابع در PHP است که به ما امکان ارسال ایمیل را فراهم می‌کند. با استفاده از این تابع، می‌توانیم به راحتی ایمیل‌هایی را به مقصد مورد نظر ارسال کنیم.

 

 

نمونه کد تست تابع PHP mail

کد زیر یک نمونه تست برای تابع mail در PHP است:

<?php
$to = "[email protected]";
$subject = "تست ارسال ایمیل";
$message = "این یک تست برای تابع mail در PHP است.";
$headers = "From: [email protected]" . "\r\n" .
"Reply-To: [email protected]" . "\r\n" .
"X-Mailer: PHP/" . phpversion();

if(mail($to, $subject, $message, $headers)){
    echo "ایمیل با موفقیت ارسال شد.";
} else{
    echo "متاسفانه ارسال ایمیل با خطا مواجه شد.";
}
?>

نمونه کد تست تابع PHP mail

کد زیر یک نمونه تست برای تابع mail در PHP است:

<?php
$to = "[email protected]";
$subject = "تست ارسال ایمیل";
$message = "این یک تست برای تابع mail در PHP است.";
$headers = "From: [email protected]" . "\r\n" .
"Reply-To: [email protected]" . "\r\n" .
"X-Mailer: PHP/" . phpversion();

if(mail($to, $subject, $message, $headers)){
    echo "ایمیل با موفقیت ارسال شد.";
} else{
    echo "متاسفانه ارسال ایمیل با خطا مواجه شد.";
}
?>