سرور مجازی پورت 10 گیگابیت هلند همراه با ترافیک نامحدود موجود شد

مراحل نصب…

[ad_1]

به طور کلي نصب يک سرور سه مرحله را در برمي گيرد:
1. Pre Installation
2. Installation
3. Post Installation
:1 Pre Installation

عبارت است از کارهايي که يک ادمين قبل از نصب بايد انجام دهد که با توجه به سياست گذاري
سازمان مربوطه در هر سازمان متفاو مي باشد.ادمين بايد تمامي درخواست هاي کارفرما را طبق جلساتي که با گروههاي

هاست
مختلف برگزار مي نمايد به صور مکتوب جمع آوري نمايد .به عنوان مثال نيازهاي گروه برنامه نويسان , گروه امنيت ,
سرويس هاي مورد نياز و … را طبق سياست گذاري سازمان در نرر گرفته و پس از تاييد نهايي توسط کارفرما شروع به نصب
نمايد.اين مرحله از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .با توجه به گستردگي اين بخش و اينکه در هر سازمان متفاو مي
باشد در اين مقاله اين مرحله را بررسي نخواهيم کرد.
:0 Installation را با توجه به مستندا مرحله ي قبل انجام مي دهيم و تمامي نرم افزارها و سرويس هاي مورد نرر را
نصب مي کنيم.
:3 Post Installation اين مرحله که بعد از مرحله ي نصب بايد اجرا شود شامل تعريف کاربران , گروهها , تعريف Ip و
پرينتر و … ميباشد که بعد از نصب اين مرحله نيز در اين مقاله بررسي شده است.

[ad_2]

لینک منبع