ساختن دایرکتوری لینوکس سرورمجازی

ساختن دایرکتوری لینوکس سرورمجازی

[ad_1]

ساخت دایرکتوری

برای ساختن دایرکتوری در لینوکس از فرمانmkdir استفاده میکنیم البته ساخت دایرکت ور ی در لین وکس ی ک limitation

دارد و آن اینست که بیشتر از 3322 تا دایرکتوری زیر هم نمی توانیم بسازیم و البته در فایل سیستم های جدید ای ن مح دود یت

هماز بین رفته است.

برای اینکه ببینیم help داریم یا manual چک میکنیم.

[[email protected]~]$ Type mkdir

برای ساخت دایرکتوری این فرمان را میزنیم.

[[email protected]~]$ mkdir Test

همچنین با یک فرمانmkdir میتوانیم چند دایرکتوریدر کنار هم بسازیم:

سرورمجازی 

[N.pard[email protected]~]$ mkdir a1 a2 a3 …

یک دایرکتوری حجمش 1k است به طور پیش فرض.

پنج دایرکتوری زیر هم ایجاد کنید فقط و فقط با یک فرمان:

[[email protected]~]$ mkdir -p d1/d2/d3/d4/d5

نکته مهم در حل این تمرین p –option است که p مخفف parent می باشد.

linux-dedicated-server

ساخت فایل

در روش اول برای ساخت فایل علامت > و بعد از آن اسم فایل را مینویسیم و روشدوم استفاده ازفرمانtouch است:

[[email protected]~]$ >file

[[email protected]~]$ touch file

وقتی یک فایل میسازیم به طور پیش فرض سایز آن صفر است در ابتدا.

در لینوکس می توانیم به جز / هر کاراکتری دیگری را در اسم فایل داشته باشیم به عنوان مثال اسم یک فایل می

تواند دو تا space باشد به صورت زیر:

[[email protected] ~]$ > ” “

[[email protected] ~]$ > ” “

[[email protected] ~]$ ls -l

سرور اختصاصی 

total 42212

-rw-r–r– 1 n.pardis 502 0 May 23 18:47

-rw-r–r– 1 n.pardis 502 0 May 23 18:47

همچنین به عنوان مثال می توانیم یک فایل بسازیم و همزمان یک فرمان را هم اجرا کنیم و خروجی آن را در آن فایل قرار دهیم:

[[email protected] ~]$ > np1 date

[[email protected] ~]$ cat np1

Mon May 23 18:49:57 IRDT 2011

The post ساختن دایرکتوری لینوکس سرورمجازی appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×