سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

روش های کار با لینوکس در سرور مجازی

[ad_1]

معرفی روش های کار با لینوکس در سرور مجازی
برای کار با لینوکس و اجرای فرامین به سه طریق می توان عمل کرد :
روش اول cli میباشد که مخفّف Interface Line Commandاست که مبنای آموزش در آموزش ما هم همین CLI میباشد.
دلیل آن هم اینست که سرور های مهم و اصلی در تمام دنیا اصال محیط graphical ندارند. ما در این آموزش یاد میگیریم که
چطور از سرویسها در محیط line command استفاده کنیم.
imagessd
دومین روشی که داریم curses Based Screen است یعنی اینکه فقط بخشی از صفحه نما یش تحت کنترل شما می-
باشدبهترین مثال برای آن commander Nortonاست که هدف ما این روش نیست و در گوگل می توانید اطلاع ت زیادی
درباره این روش بدست آورید.

سرورمجازی
و سومین روشبه نام Interface user Graphical که اصطالحاً به آن GUI میگوییم می باشد.یعنی در محیط graphical
کار کنید که یادگیری این روش کار چندان سختی نیست و نیازهاییک منشی را می تواند برآورده سازد ولییک کارشناس کامپیوتر
و یا adminیک سایت مهم باید در محیط line command بتواند کار کند چون در لینوکس در محیط GUI نمی توان کار
زیادی انجام داد .

سرور اختصاصی
پس ما متوجه شدیم که به سه روش می توان با لینوکس کار کرد که ما اولین روش را به کار می بریم و توزیع مد نظر ما
Redhat می باشد و اگر شما با توزیع دیگری کار می کنید احتمال اینکه برخی از فایل ها و فرمانها در توزیعی که شما کار می
کنید با توزیع redhat تفاوت داشته باشد وجود دارد. به عنوان مثال manager package در توزیع ,redhatفرمانrpmاست
ولی درDebianفرمانdpkg می باشد

[ad_2]

لینک منبع