بکارگیری خصوصیات فرمانها در سرور مجازی لینوکس

بکارگیری خصوصیات فرمانها در سرور مجازی لینوکس

[ad_1]

بکارگیری خصوصیات فرمانها در سرور مجازی لینوکس

فرمانهایی که در لینوکس داریم دارای خصوصیاتتی می باشند که مشخص میکند آن فرمان با چه خصوصیاتی اجرا شود به نام

option که با – dash شروع میشود وحرف اول option مورد نظر و یا– و ل ت کامل اسم option.

مثالً در فرمانdate برای اینکه ساعت جهانی را ببینیم باید optionهایی را در جلوی آن قرار دهیم به این صورت :

[n.pardis@lpi1~]$ date -u

برای اینکه بگوییم امروز چندم ماه است:

[n.pardis@lpi1~]$ date +%d

حال میخواهیم اوّل ساعت را بدهد بعد روز ماه را بدهد:

[n.pardis@lpi1~]$ date +%H %a

w

فرمانی که به عنوان اولین فرمان رسمی در آموزش بررسی میکنیم فرمانw است:

[N.pardis@Lpi1~]$ man w

این فرمان ساعت و تعداد کاربرانی که در شبکه هستند و login هستند را نمایش میدهد و این فرمان را بیشتر Admin به ک ار

میگیرد. فرمانwho نیز بسیار شبیه به w است و علاوه بر آن همچنین میگوید که سرور چه زمانیup شده است.

[N.pardis@Lpi1~]$ who -b

و برای اینکه ببینیم چه Id user هایی لاگین هستند:

hosting-hostcupon1

who -q[N.pardis@Lpi1~]$

و اگر بزنیم m -who اطلاع خودمان را میدهد که چه زمانی لاگین کرده ایم و

در خروجی هم به معنایstream terminal pseudo میباشد که ایستگاه پایانی دروغی میباشد و اگر فرمانtty را بزنیم به

ما میگوید که شماره pts ما چند است.

id

فرمان بعدی هم که کار می کنیم id می باشد که اطلاعتی راجع به اینکه در کدام گروه عضو هستید وچه شماره id ایی دارید به

شما می دهد.

سرور مجازی

[N.pardis@Lpi1~]$ id

uid=506n.pardis gid=502 groups=502

finger

فرمان بعدیfinger نیز مانند id است که اطلاعتی راجع به userid ش ما نشان میدهد و برای تغییر دادن یا وارد کردن

اطلاع خودتان فرمانchfn را بزنید.

[n.pardis@lpi1~]$ finger

[n.pardis@lpi1~]$ chfn

در این قسمت قصد داریم که با انجام یک تمرین و کار روی یک فایل فرمانهای جدید را یاد بگیریم:

copy

برای شروع کار فرمانcopy را یاد میگیریم :

[N.pardis@Lpi1~]$man cp

فرمان کپیcp فایل مورد نظر ما را در مقصد کپی میکند:

[N.pardis@Lpi1~]$ cp /tmp/ namef .

 مقصد اسم فایل/ منبع/

در این مثالمقصد کپی ما که با نقطه مشخص شده دایرکتوری جاریDirectory Current می باشد.

سرور اختصاصی 

با این فرمانیک فایل به نام namef را کپی کرده و به خانه ی خود بردهاید و اگر فرمانls را بزنیم میبینیدکه در لیست فا یلها ی

شما در خانه خودتان اضافه شده است.

[N.pardis@Lpi1~]$ ls

حال روی این فایل تمرین حل میکنیم.

cat

فرمان دیگری که داریم cat است که محتویات فایل را نشان میدهد:

[N.pardis@Lpi1~]$ cat namef

میبینیم که این فایل سه فیلد اطلاعتی می باشد:

name last name score

فایل: عبارت است از تعدادی رکورد و رکورد عبارت است از تعدادی فیلد و جدول تعدادی سطر دارد و سطر تعدادی فیلد دارد.

1 تمرین اوّل اینست که ثبت احوال از ما میخواهد اسامی را ایمیل کنیم؟

ما میخو اهیم نام را جدا کنیم وبه وسیله فرمانcut اسامی را جدا میکنیم.

cut

[N.pardis@Lpi1~]$ man cut

قبالً هم گفتیم فرمان داریم و دم فرمان و اگر خصوصیات درون ] [ بود اختیاری است ولیاگر نه به این معنی است که حتما باید

آنها را در کنار فرمان بگذاریم.پس Cut میآید و دم خودش را میبیند.

[N.pardis@Lpi1~]$ cut -c1-10 namef

از کاراکتر 1 تا12 فایل Namef را به ما میدهد. اگر بین c1 و 12 فاصله بگذاریم دم جدا میشود و اشکال پیش میآید چون دو

تا دم میشود.حال اگر enter بزنیم نام را میبینیم.

C در اینجا مخفف character به معنی ستون می باشد که هر ستون جاییک کاراکتر می باشد. از سمت چپ میشمارد به

تعدادی که مشخص کردیم.

mail

فرمان بعدی که درس میدهیم و برای ادامه تمرین نیاز داریم فرمانmail ا ست. فرمانmail از ما سه چیز را برا ی ارسال یک

نامه که مقصد، موضوع و محتوا است میخواهد.

برای ارسال یک نامه به Admin این فرمان را میزنیم.

[N.pardis@Lpi1~]$ Mail root

Subject Hi …

Content…

Ctrl+D

Cc:

میپرسد آیا میخواهی کپی از نامه را به کسی بدهی؟به عنوان مثال id user خودتان را وارد کنید و اگر هم نه که خالی رد

کنید. حال اگر فرمانmail را بزنیم میبینیم اگر ایمیلی داشته باشیم نمایش می دهد.

[N.pardis@Lpi1~]$ mail

بر اساس تئوری فان نیومن هر process حداقل یک ورودی میخواهد و حداقل هم دو خروجی دارد. به ورودیinput standard می گویند و بهدو خروجیoutput standardو error standardمیگویند.

The post بکارگیری خصوصیات فرمانها در سرور مجازی لینوکس appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×