به اطلاع می رسانیم

به دلیل افزایش هزینه حفظ و نگهداری سرورهای ایران  و همچنین افزایش هزینه توسط دیتاسنتر  در طوی سالهای اخیر و با توجه به جهش قیمتی سخت افزار در طول سالهای گذشته   مجبور به افزایش هزینه سرورهای ایران پس از چندین سال شده ایم

لازم به ذکره سرورهای ایران طی سالهای اخیر از زمانی که دلار ۴۰۰۰ تومان بوده هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته  بوده است Tuesday, December 10, 2019

« برگشت