هاست دانلود ایران

IRDL-1TB

 • ۱ ترابایت

 • اینترپرایز

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • ۱ گیگابایت

 • دایرکت ادمین

 • NGINX

 • نامحدود

 • رایگان

  IRDL-2TB

 • ۲ ترابایت

 • اینترپرایز

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • ۱ گیگابایت

 • دایرکت ادمین

 • NGINX

 • نامحدود

 • رایگان

  IRDL-3TB

 • ۳ ترابایت

 • اینترپرایز

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • ۱ گیگابایت

 • دایرکت ادمین

 • NGINX

 • نامحدود

 • رایگان

  IRDL-4TB

 • ۴ ترابایت

 • اینترپرایز

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • ۱ گیگابایت

 • دایرکت ادمین

 • NGINX

 • نامحدود

 • رایگان

  IRDL-5TB

 • ۵ ترابایت

 • اینترپرایز

 • نامحدود

 • ۱گیگابیت

 • ۱ گیگابایت

 • دایرکت ادمین

 • NGINX

 • نامحدود

 • رایگان