مدیریت کانکشن ها

مدیریت کانکشن ها

در هنگام حملات به سرور شما می توانید از دستور زیر در SSH سرور خود برای نمایش تعداد Connection هایی که هر IP به خود اختصاصی داده است استفاده کنید .

netstat -anp |grep ‘tcp\|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

و پس از آن IP هایی که بیشتر از ۳۰۰ Connection را به خود اختصاص داده اند را از سرور بیرون به اندازید که دستور زیر این امر را انجام می دهد .

iptables -I INPUT -s 83.135.33.116 -j DROP

83.135.33.116 همان IP مورد نظر شماست که Connection بالایی را به خود اختصاص داده است و به جای آن IP مربوطه را تایپ می کنید .

بازگشت به صفحه قبل
×