سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

محدود کردن پردازشگر

– ابتدا وارد SSH به وسیله کاربر ریشه شوید.
۲- دایرکتوری را تغییر مدهیم و به آدرس زیر میرویم:

cd /usr/local/src

3- دانلود میکنیم:

wget http://www.r-fx.ca/downloads/prm-current.tar.gz

4- از فشردگی خارج میکنیم:

tar -zxvf prm-current.tar.gz

cd prm-0.*
 


5- نصب را آغاز میکنیم:

./install.sh

rm -Rf /usr/local/src/prm*

تنظیم این برنامه
۱- فایل پیکربندی را باز میکنیم

nano -w /usr/local/prm/conf.prm

2- ارسال اخطار به ایمیل، مقادیر زیر را اینگونه تغییر دهید:

Change USR_ALERT=”0″ to USR_ALERT=”1″
USR_ADDR=”root”

به جای root ایمیل مورد نظر خود را وارد کنید.
استفاده از برنامه:

/usr/local/sbin/prm -s

/usr/local/sbin/prm -q