سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

لیست کد کلیه کشورهای دنیا برای CSF و Geoip

[ad_1]

در csf یا Geoip شما برای بستن کشورها جهت عدم دسترسی به سرور یا وب سرور نیاز به کد آنها دارید ، در زیر کد همه آنها آورده شده است ، البته دقت داشته باشید کد IR که مخصوص IRAN هست نیز در زیر وجود دارد ، مواظب باشید اشتباها آنرا قرار ندهید در غیر اینصورت از کنسول یا ILO فقط دسترسی به سرور امکان پذیر خواهد بود.

AX,AL,DZ,AS,AD,AO,AI,AQ,AG,AR,AM,AW,AU,AT,AZ,BS,BH,BD,BB,BY,BE,BZ,BJ,BM,BT,BO,BA,BW,BV,BR,VG,IO,BN,BG,BF,BI,KH,CM,CA,CV,KY,CF,TD,CL,CN,HK,MO,CX,CC,CO,KM,CG,CD,CK,CR,CI,HR,CU,CY,CZ,DK,DJ,,DM,DO,EC,EG,SV,GQ,ER,EE,ET,FK,FO,FJ,FI,FR,GF,PF,TF,GA,GM,GE,DE,GH,GI,GR,GL,GD,GP,GU,GT,GG,GN,GW,GY,HT,HM,VA,HN,HU,IS,IN,ID,IR,IQ,IE,IM,IL,IT,JM,JP,JE,JO,KZ,KE,KI,KP,KR,KW,KG,LA,LV,LB,LS,LR,LY,LI,LT,LU,MK,MG,MW,MY,MV,ML,MT,MH,MQ,MR,MU,YT,MX,FM,MD,MC,MN,ME,MS,MA,MZ,MM,NA,NR,NP,NL,AN,NC,NZ,NI,NE,NG,NF,MP,NO,OM,PK,PW,PS,PA,PG,PY,PE,PH,PN,PL,PT,PR,QA,RE,RO,RU,RW,BL,SH,KN,LC,MF,PM,VC,WS,SM,ST,SA,SN,RS,SC,SL,SG,SK,SI,SB,SO,ZA,GS,SS,ES,LK,SD,SR,SJ,SZ,SE,CH,SY,TW,TJ,TZ,TH,TL,TG,TK,TO,TT,TN,TM,TC,TV,UG,UA,AE,GB,US,UM,UY,UZ,VU,VE,VN,VI,WF,EH,YE,ZM,ZW,

نوشته لیست کد کلیه کشورهای دنیا برای CSF و Geoip اولین بار در کانفیگ سرور پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع