سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

فرامین لینوکس در سرور مجازی

[ad_1]

فرامین لینوکس

history

فرمانhistory تمام فرمانهایی را که شما زدید با تاریخ و ساعت در یک پایگاه داده نگه میدارد.لینوکس از نظر امنیتی در سطح

بالایی قرار دارد که به مرور در آموزش مطرح خواهیم کرد.

[n.pardis@Lpi1~]$ history

سرور مجازی 

who

به وسیله فرمانwhoیا w میتوانیم بفهمیم که چه Id user هاییlogin هستند به اضافه آدرس Ip هر userId .

[n.pardis@Lpi1~]$ who

or

[n.pardis@Lpi1~]$ w

این فرمان را در پایان جلسه همراه با خصوصیات آن یاد می گیریم.

apropos

فرمان دیگری داریم به نام apropos که کارsearch را انجام میدهد. درست مثل جستجویی که شما در Google انجام میدهید

را روی سرور آموزش انجام می دهد و یا اگر روی لینوکس سیستم خودتان در سیستم خودت ان جس تجو م ی کن د و ه ر مطل ب

موجود که با رشته ای که شما جستجو کرده اید هماهنگی داشته باشد برای شما نمایش می دهد:

[n.pardis@Lpi1~]$ apropos useradd

info help man

سرور اختصاصی

زمانی که شما یک توزیع از لینوکس را نصب میکنید به اندازه کافیDocumentروی سیستم نصب می شود که به آنها

Manual گفته میشود. در لینوکس تمام فرمانها دارایManual و یا helpو یا infoمی باشند. شما به وسیله فرمانMan

میتوانید Manual مربوط به هر فرمانی را که وجود دارد ببینید.

[n.pardis@Lpi1~]$ man date

با زدن فرمان بالا Manual مربوط به فرمانdate را دیدید.در بالای صفحه عدد یک داخل پرانتز در جلوی فرمانDate در

Manual آن نشاندهنده اینست که این فرمان را همه میتوانند اجرا کنند و یک فرمان عمومی میباشد.حال فرمان زیر را بزنیم با

هم:

[n.pardis@Lpi1~]$ man useradd

میبینیم در بالایManual داخل پرانتز عدد 8 نوشته شده 8 که این 8 نشان میدهد این فرمان مخصوص Admin میباشد و

به طور کلی فرمانهایی که در Manual آنها 8 نوشته شده باشد فقط و فقط توسط root اجرا می شوند به جز در موارد ی که از

طرف rootیک کاربر معمولی هم permission داده باشیم.

حال اگرManual مربوط به فرمانsin که برای محاسبهیsin به کار میرود را بزنید در منوآل آن داخل پرانتز 3 میباشد. که

عدد 3 مربوط به توابع میباشد.

[n.pardis@Lpi1~]$ man sin

و اگر در Manualیک فرمانعدد 5داخل پرانتز بود مختص فایل پیکربندی است.عدد. برای بازیها Game  است. عدد 0

برایcall systemمی باشد.

به جز manual ما help هم داریم :

[n.pardis@Lpi1~]$ help cd

cdیک فرمان داخلی است و فرمانهای داخلیhelp دارند و Manualخاصی ندارند. پس Man برای فرمانهای خارجی است.

فرمانهای داخلیManual ندارند بلکه help دارند. در لینوکس فرمان دیگری داریم به نام info .که با Manual میشود گفت

که %2 .مشترک است.

پس یاد گرفتیم که در لینوکس با وجود امکاناتی مثل Manul و help و info نیازی به کتاب و یادداشت نداریم و در ضمن خود

لینوکس هم اگر شما اشتباهی انجام دهید به شما کمک میکند.به عنوان مثال:

فرمانcp را به تنهایی وارد کنیم

[n.pardis@Lpi1~]$ cp

به شما نمیگوید که نداریم بلکه میگوید باید بگویید که چه چیزی را میخواهید copy کنید.در لینوکس ما فرم ان دار ی م و دُم

فرمان که وقتی مثال فقط cp بزنید فرمان را ناقص وارد کردید و دُم فرمان را نداده اید. اگر کسی فرمان را اشتباه و ی ا ن اقص وارد

کرد اول دعوایش میکند و سپس درستش را به فرد آموزش میدهد و راهنماییاش میکند.

The post فرامین لینوکس در سرور مجازی appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع