سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

سرور مجازی لینوکس ساخت فایل از خروجی یک فرمان

[ad_1]

ساخت فایل از خروجی یک فرمان

حال میخواهیم ببینیم اگر بخواهیم محتویاتت یک فایل را به جای اینکه نمایش دهیم در یک فایل بریزیم چه کاری باید انجام

دهیم:

[N.pardis@Lpi1~]$ cat namef> a

بنابراین برای اینکه خروجی یک فایل را به جای اینکه نمایش دهیم در فایلی نگه داریم از علامت <یعنیredirection استفاده می

کنیم. با این دستوریک فایلی درست شد به اسم a و محتویات namef داخل آن است.

فقط اسامی را در فایلی به نام name بریزید:

[N.pardis@Lpi1~]$ cut-c1-10namef > name

فقط نام خانوادگی را در فایلی به نام family بریزید:

[N.pardis@Lpi1~]$ cut -c18-30 namef > family

اگر دو تا علامت < داشته باشیم یعنی><به چه معنی می باشد؟

سرور مجازی 

یعنی اگر فایلی به نام family در مثال بالا وجود دارد در انتهای آن اضافه میکند و محتویاتت فایل قبلی تغییر نمی نماید ولی اگر

فایل وجود نداشته باشد فایلfamily را خودش می سازد.

فایل passwd

Untitled-4-1.png

در لینوکس فایلی داریم به نام passwd که تمام userId ها در آن ثبت شده اند و به این صورت میتوانیم محتویات آن را

ببینیم:

[N.pardis@Lpi1~]$ less /etc/ passwd

محتویات داخل این فایل با: از هم جدا شده اند و اطلاع مربوط به هر Id user با دو نقطه از Id user بعدی جدا میشود:

قلمهای اطلاعتیId user و password و شماره Id و … می باشد.پس فایل passwd آدرس و شماره و … شما را نگه میدارد.

ما میتوانیم این فایل را تغییردهیم.

اگر بخواهیم مشخصه Fingerیک شناسه را تغییربدهیم:

[N.pardis@Lpi1~]$ chfn

Password

Name

Office

Phone

اگر بخواهیم ببینیم به عنوان مثال:

سرور اختصاصی 

[N.pardis@Lpi1~]$ finger n.pardis

میخو اهیم تمام Id user ها را از فایل passwd جدا کنیم و محتویات آن را به userid به نام sabt ارسال کنیم؟

[N.pardis@Lpi1~]$ cut -f1 -d: /etc/ passwd |mail -s uid sabt

آپشن d –مخفف delimiter به معنی جدا کننده می باشد و در این فایل جداکننده دو نقطه : می باشد.

میخواهیم sort کنیم و ایمیل کنیم:

[N.pardis@Lpi1~]$ cut -f1 -d: /etc/passwd |sort| mail-s uid sabt

میخواهیم فیلد اوّل و پنجم را جدا کنیم:

[N.pardis@Lpi1~]$ cut -f1,5 -d: /etc/passwd |sort| mail-s uid sabt

اگر بخواهیم history خودمان را Mail کنیم به این صورت :

[N.pardis@Lpi1~]$ history |mail-s myhis sabt

اگر بخواهیم history مان برای همه ایمیل کنیم به جای اینکه اسم همه id user ها را بنویسیم از users استفاده میکنیم.

[N.pardis@Lpi1~]$ history |mail -s my hist `users`

تعریف متغیر در لینوکس

در لینوکس ما متغیرداریم و میتوانیم به راحتی به آن مقدار دهیم :

[N.pardis@Lpi1~]$ x=2

برای اینکه مقدار یک متغیریا محتویات یک متغیررا ببینیم از echo استفاده میکنیم و جلوی اسم متغیرعلامت $ قرار

میدهیم که مقدار آن را در نظر بگیرد نه اینکه اسم متغیر را بنویسد:

[N.pardis@Lpi1~]$echo $x

دستور زیر مقدار متغیرx را در t میریزد.

[N.pardis@Lpi1~]$ echo t=$x

برای اینکه یک عبارت را در کنار مقدار متغیرچاپ کند به این صورت مینویسیم:

[N.pardis@Lpi1~]$ echo $xaictc

عبارت متغیر

read

برای خواندن اطلاع در لینوکس فرمانread را داریم که به وسیلهیفرمانtype میفهمیم که یک دستور builtin میباشد:

[N.pardis@Lpi1~]$ type read

read is a shell builtin.

وقتی فرمانread و سپس نام متغیررا وارد می نمایید.

ttp

14

[N.pardis@Lpi1~]$ Read NAME

 اسم متغیر

سپس منترر میماند تا شما اطلاعتی را وارد کنید و به عنوان مثال zahra را وارد میکنیم .

وقتیecho کنیم میبینیم که مقدار متغیررا برای ما مینویسد. توصیه میشود اسامی متغیرها را بزرگ بنویسید

[N.pardis@Lpi1~]$ echo $NAME

zahra

اطلاع بیشتر از فرمان read را می توان با فرمان read help مشاهده نمود.فرمانهایbuiltin فقط help دارند.

[N.pardis@Lpi1~]$ help Read

با توجه به helpفرمانreadکاری کنید اگر فرمانRead بعد از 5 ثانیه جواب ندادید out time بدهد و خارج شود:

[N.pardis@Lpi1~]$ Read –t5 NAME

چه کاری انجام دهیم تا اسم را بیشتر از سه حرف نگیرد؟

[N.pardis@Lpi1~]$ read –n3 NAME

در Read اگر اسم متغیررا وارد نکنید error نمیدهد و پیشفرض اسم replyمیگذارد.

حال میخواهیم که اسم بیشتر از 3 حرف نگیرد و out time 7 ثانیه باشد.

[N.pardis@Lpi1~]$read-n3 –t7 name

اسم متغیر

p –در فرمانread به ما prompt میدهد:

[N.pardis@Lpi1~]$ read -p “PLZ ENTER UR NAME:”–t7 -n14 NAME

اگر فرمان زیر را بزنیم بعد از مد ثانیهای که در آن مشخص میکنیم خط قطع میشود که این فرمان برای کنترل و کار کردن

کاربران مناسب است.

بعد از 15 ثانیه خط قطع میشود با حروف بزرگ 15 =TMOUT

با یک خط برنامهای بنویسید که یک اسم را بخواند و حرف اوّل آن را چاپ کند؟

[N.pardis@Lpi1~]$ read -p “ENTER UR NAME:” -t 7 -n3 NAME; echo $NAME |cut-c1

ENTER UP NAME: pardis

p

[N.pardis@Lpi1~]$ read –p “ENTER NAME:” –t 7 -n 14 NAME;echo $NAME > /tmp/a; cutc1/tmp/a

ولی توصیه میشود هرگز از این روش استفاده نکنید و directory current خود را با فایلهایمتفرقه پر نکنید.

برنامهای بنویسید که اسمی را بخواند و حرف آخر آن را چاپ کند؟

[N.pardis@Lpi1~]$ read -p “ENTER Name:” –t 7 -n 14 NAME;echo $ NAME |tail -c2

حرف آخر اسم مورد نظر ما s است از آخر حرف دوم است چونEnter هم که بعد از اسم وارد کرد یم هم یک کاراکتر

حساب میشود.

دلیل اینکه 0 مینویسیم به این خاطر است که اگر مثالً کلمه Hello را ما به echoبدهیم و بگوییم dump octal آن را به ما

بدهد به این صورت جواب میدهد:

[N.pardis@Lpi1~]$ echo hello |od -c

0000000 h e l l o n

nهم که enter است یکی حساب میشود.

از طریق فرمانod می توانیم هر کلیدی که در این فرمان وارد کنیمod آن را به ما نشان میدهد

[N.pardis@Lpi1~]$ read a; echo $a |od–c

read

[N.pardis@Lpi1~]$ read a b

Najibeh pardis

[N.pardis@Lpi1~]$ echo $a

Najibeh

همیشه اولین داده ورودی تا قبل از space را میدهد به اوّلین متغیرو دوّمین ورودی و هر چه که باز هم بعد از space میزنیم

را به همان b که متغیردوّم است میدهد. و اگر تعداد داده ورودی کمتر بود متغیرآخری چیزی گیرش نمیآید.

The post سرور مجازی لینوکس ساخت فایل از خروجی یک فرمان appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع