سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

تنظیم disable_function در کلودلینوکس

[ad_1]

برخی توابع در لینوکس هستند که به توابع خطرناک مشهور هستند ! البته خطرناک از این بابت که اگر End user دسترسی به این توابع داشته باشد خواسته یا ناخواسته موجب نفوذ و خرابکاری در اطلاعات سرور و سایر مشتریان خواهد شد . به همین منظور ما توصیه می کنیم توابع زیر را در لینونکس ببندید.

mail, shell, symlink, ini_restore, mysql_list_dbs, popen, stream_select, socket_select, socket_create, socket_create_listen, socket_create_pair, socket_listen, socket_accept, socket_bind, socket_strerror, socket_clear_error, socket_close, socket_connect, socket_get_option, socket_getpeername, socket_getsockname, socket_last_error, socket_read, socket_recv, socket_recvfrom, socket_send, socket_sendto, socket_set_block, socket_set_nonblock, socket_set_option, socket_shutdown, socket_write, readlink, symlink, link, pfsockopen, ini_alter, dl, openlog, syslog, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig, fpassthru, system, passthru, exec, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, shell_exec, posix_access, posix_ctermid, posix_errno, posix_get_last_error, posix_getcwd, posix_getegid, posix_geteuid, posix_getgid, posix_getgrgid, posix_getgrnam, posix_getgroups, posix_getlogin, posix_getpgid, posix_getpgrp, posix_getpid, posix_getppid, posix_getpwnam, posix_getpwuid, posix_getrlimit, posix_getsid, posix_getuid, posix_initgroups, posix_isatty, posix_kill, posix_mkfifo, posix_mknod, posix_setegid, posix_seteuid, posix_setgid, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_strerror, posix_times, posix_ttyname, posix_uname, ini_get_all, php_uname, diskfreespace, disk_free_space, disk_total_space, sys_getloadavg, curl_multi_add_handle, curl_multi_close, curl_multi_exec, curl_multi_getcontent, curl_multi_info_read, curl_multi_init, curl_multi_remove_handle, curl_multi_select

در لیست توابع خطرناک فوق تابع mail نیز هست که موجب میشود کاربر نتواند از طریق php mail ایمیل ارسال کند و ایمیل هایی که ارسال می کند حتما باید شناسایی شده و از طریق SMTP باشد.

برای تنظیم در سرورهای لینوکسی با سیستم عامل معمولی قبلا در اینجا آموزش داده شده است.

در کلودلینوکس که شما چند php.ini دارید باید در همه آنها این لیست را قرار دهید و پس از آن cagefs را برای همه یوزرها با یک کامند آپدیت کنید.

برای ویرایش هر فایل php.ini از الگوی زیر بهره بگیرید

/opt/alt/phpXX/etc/php.ini

و به جای XX ورژن را قرار دهید ، مثلا ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۴ ، ۵۳ ، ۵۲ ، ۷۰ ، ۷۱

حال با دستور زیر یوزرها را آپدیت کنید ممکن است زمان طولانی برای انجام آن نیاز باشد.

cagefsctl --rebuild-alt-php-ini

The post تنظیم disable_function در کلودلینوکس appeared first on کانفیگ سرور.

[ad_2]

لینک منبع