سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

بهینه سازی وب سرور Nginx – بخش آخر

[ad_1]

بهینه سازی وب سرور Nginx – بخش اول

بهینه سازی وب سرور Nginx – بخش دوم

لاگ گیری خطاها

error_log logs/error.log warn;

مکان و  سطوح متفاوت دقت نوشتن  در تنظیمات لاگ خطا ها را تعیین می کند. یک سطع لاگ گیری خاص، باعث می شود که تمام پیام های مربوط به آن سطح و بالاتر از آن لاگ شود. به عنوان مثال، اگر این مشخصه با مقدار پیش فرض در شود باعث می شود که پیام های

error

،

crit

،

alert

و

emerg

  لاگ شود.  اگر به این مشخصه پارامتر داده نشود، مقدار پیش فرض آن در نظر گرفته می شود.

emerg

: موقعیت های اضطراری مثل مواقعی که سرور در حالت غیرقابل استفاده قرار گرفته است.

alert

: موقعیت های سخت و شدید، مواقعی که باید کار بی درنگ انجام شود.

crit

: مشکلات مهم که نیاز به آدرس دهی دارند.

error

: خطایی اتفاق افتاده است و انجام کاری موفقیت آمیز نبوده است.

warn

: رویدادی برخلاف روند مورد انتظار اتفاق افتاده است اما موجب نگرانی نیست.

notice

:  رویدادی طبیعی اتفاق افتاده است که ارزش خاصی ندارد.

info

: یک پیام اطلاعاتی که خوب است بدانیم.

debug

: اطلاعات خطایابی که وقتی مشکلی روی سرور اتفاق می افتد به تشخیص و رفع آن کمک می کند.

log_format

با

access_log

فرمت پیام های لاگ شده را تنظیم  می کنند.  و همچنین ممکن است

access_log

محل ذخیره لاگ ها و فرمت آنها را تواما مشخص کند.

http
  log_format compression '$remote_addr - $remote_user [$time_local] ' '"$request" $status $body_bytes_sent ' '"$http_referer" "$http_user_agent" "$gzip_ratio"';
  server
    gzip on;
    access_log /spool/logs/nginx-access.log compression;

لاگ گیری شرطی

اگر مدیر یک سرور بخواهد تنها از وقوع درخواست های خاصی لاگ گرفته شود  می تواند از لاگ گیری شرطی استفاده کند. دستوری که در زیر می بینید کدهای وضعیت HTTP ، ۲xx و ۳xx را لاگ نمی کند. و آنها را استثنا قرار می دهد.

map $status $loggable
  ~^[23] 0;
  default 1;

غیرفعال کردن کلی لاگ گیری

اگر شما به عنوان مدیر سرور از روش جایگزین دیگری برای لاگ گیری استفاده می کنید یا تمایل ندارید تک تک درخواست هایی که به سرور می رسد لاگ شود،  اینجاست که نیاز دارید کلا لاگ گیری را روی سرور غیرفعال کنید.  با دستورات زیر می توانید لاگ گیری سرور را غیر فعال نمایید:

server
  listen    80;
  server_name example.com;
  access_log off;
  error_log off;

نظارت بر فعالیت های سرور

برخی مدیران سرور برای اینکه پاسخ هایJSON  را به صورت بلادرنگ مشاهده کنند نظارت بر فعالیت ها (Activity Monitoring) را روی سرور فعال می کنند. با انجام تنظیمات زیر صفحه ی

status.html

در

/usr/share/nginx/html

قرار می گیرد و توسط URL

http://127.0.0.1/status.html

فراخوانی می شود.

همچنین شما می توانید برای مشاهده این آمار سرور خود از Linode Longview استفاده کنید.  Long view یک مجموعه خدمات آماری و نموداری در سطح سیستم است که توسط عامل نرم افزاری متن باز Longview تولید شده است و روی هر سیستم لینوکسی قابل نصب است. عامل long view آمار سیستم را جمع آوری می کند و آنها را بهLinode  ارسال می کند، در Linode این اطلاعات ذخیره می شود و سپس در قالب های زیبا و معنادار به نمایش گذاشته می شود.

نمونه فایل های تنظیمات افزایش کارایی سرور

هم اکنون ترفند های زیادی جهت افزایش کارایی سرور Nginx شما  در قالب سه فایل ایجاد شده است. جزئی از محتویات این سه فایل را می توانید در زیر مشاهده کنید:

فایل sysctl.conf

net.core.somaxconn = 65536
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 1440000
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 3240000

فایل limits.conf

soft nofile 4096
hard nofile 4096

فایل nginx.conf

pid /var/run/nginx.pid;
worker_processes 2;
events
  worker_connections  65536;
  use epoll;
  multi_accept on;
http warn 

[ad_2]

لینک منبع