وی پی اس ایتالیا با پینگ مناسب به ایران

باز کردن پورت در Centos

[

باز کردن پورت در Centos

در سیستم عامل Centos، ممکن است نیاز داشته باشید تا پورت خاصی را برای دسترسی به سرویس‌های مختلف باز کنید. در این مقاله، روش‌های مختلف باز کردن پورت در Centos را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از iptables

یکی از روش‌های معمول برای باز کردن پورت در Centos استفاده از iptables است. برای این کار، می‌توانید دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید:

iptables -A INPUT -p tcp --dport PORT_NUMBER -j ACCEPT

در این دستور، PORT_NUMBER باید با شماره پورت مورد نظر شما جایگزین شود. سپس برای ذخیره تغییرات، می‌توانید دستور زیر را وارد کنید:

service iptables save

استفاده از firewalld

یک روش دیگر برای باز کردن پورت در Centos استفاده از firewalld است. برای این کار، می‌توانید دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید:

firewall-cmd --zone=public --add-port=PORT_NUMBER/tcp --permanent

سپس بیشتر تغییرات را اعمال کرده و سرویس firewalld را راه‌اندازی مجدد کنید:

firewall-cmd --reload