آموزش نصب و راه اندازی Ansible بر روی RHEL 8 / CentOS 8

آموزش نصب و راه اندازی Ansible بر روی RHEL 8 / CentOS 8

آموزش نصب و راه اندازی Ansible بر روی سرور RHEL 8 / CentOS 8

همانطور که در مقالات قبل نیز ذکر شد با استفاده از Ansible میتوانید هزاران سرور را تحت مدیریت خود داشته باشید. در مقایسه Ansible با دیگر سیستم های مدیریت و کانفیگ مانند Puppet و Chef این ابزار ساده تر از دیگر رقبا میباشد. سادگی در نصب، راه اندازی و یادگیری از دیگر نقات قوت این ابزار میباشد. در این مقاله آموزش نصب و راه اندازی Ansible بر روی RHEL 8 / CentOS 8 برای شما عزیزان قرار داده خواهد شد.

آموزش نصب و راه اندازی Ansible بر روی RHEL 8 / CentOS 8

برای نصب و استفاده از Ansible تنها به یک اتصال SSH و Python که بر روی سرور نصب شده باشد نیاز خواهید داشت! خب برای نصب پایتون بر روی سرور با سیستم عامل RHEL 8 / CentOS 8 میتوانید از آموزش زیر  استفاده نمایید:

آموزش نصب و راه اندازی Ansible بر روی RHEL 8 / CentOS 8

پس از نصب Python وارد مراحل نصب Ansible خواهید شد.

آموزش نصب Ansible

برای نصب Ansible میتوانید از دو روش استفاده نمایید. روش اول استفاده از Package Manager بوده و روش دوم نیز استفاده از PIP میباشد. در این مقاله برای آشنایی شما عزیزان هر دو روش آموزش داده خواهد شد.

روش اول: نصب Ansible با استفاده از Package manager

ابتدا مخزن EPEL را به سرور RHEL 8 / CentOS 8 اضافه کنید. برای انجام این مورد دستور زیر را وارد نمایید:

$ sudo dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

پس از ان مخزن EPEL را برای نصب Ansible بر روی سرور RHEL 8 / CentOS 8 فعال نمایید:

$ sudo dnf install --enablerepo epel-playground ansible

در این حالت ممکن است برخی از package های مربوط به python3 بصورت خودکار نصب شود:

Dependencies resolved.
===================================================================================================================================================
 Package              Arch           Version                    Repository             Size
===================================================================================================================================================
Installing:
 ansible              noarch          2.8.5-2.epel8.playground           epel-playground          15 M
Installing dependencies:
 python3-jmespath          noarch          0.9.0-11.el8                 AppStream             45 k
 python3-pyasn1           noarch          0.3.7-6.el8                  AppStream             126 k
 python3-bcrypt           x86_64          3.1.6-2.epel8.playground.1          epel-playground          44 k
 python3-pynacl           x86_64          1.3.0-5.epel8.playground           epel-playground          100 k
 sshpass              x86_64          1.06-9.epel8.playground            epel-playground          27 k
 libsodium             x86_64          1.0.18-2.el8                 epel               162 k
Installing weak dependencies:
 python3-paramiko          noarch          2.4.3-1.epel8.playground           epel-playground          289 k

Transaction Summary
===================================================================================================================================================
Install 8 Packages

Total download size: 15 M
Installed size: 81 M
Is this ok [y/N]: y

پس از تایید پیغام بالا Ansible بر روی سرور شما نصب خواهد شد. پس از اتمام نصب میتوانید با استفاده از دستور زیر نسخه Ansible نصب شده را برسی نمایید:

$ ansible --version
ansible 2.8.5
 config file = /etc/ansible/ansible.cfg
 configured module search path = ['/home/cloud-user/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
 ansible python module location = /usr/lib/python3.6/site-packages/ansible
 executable location = /usr/bin/ansible
 python version = 3.6.8 (default, Jul 1 2019, 16:43:04) [GCC 8.2.1 20180905 (Red Hat 8.2.1-3)]

روش اول: نصب Ansible با استفاده از pip

برای نصب Ansible بر روی سرور کافیست از دستور زیر استفاده نمایید:

$ pip3 install ansible --user

با استفاده از دستور زیر نیز میتوانید نسخه نصب شده را برسی نمایید:

$ ansible --version
 ansible 2.7.5
  config file = None
  configured module search path = ['/home/jmutai/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /home/jmutai/.local/lib/python3.6/site-packages/ansible
  executable location = /home/jmutai/.local/bin/ansible
  python version = 3.6.6 (default, Oct 16 2018, 01:53:53) [GCC 8.2.1 20180905 (Red Hat 8.2.1-3)]

 

برسی و تست Ansible بر روی سرور لینوکس CentOS 8 / RHEL 8

پس از نصب Ansible میتوانید با استفاده از دستور زیر وضعیت این ابزار را برسی نمایید. برای این مورد کافیست دستور زیر را در محیط  SSH وارد نمایید:

$ sudo systemctl status sshd
 ● sshd.service - OpenSSH server daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2018-12-29 20:17:11 EAT; 39min ago
   Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
 Main PID: 820 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 11510)
  Memory: 4.6M
  CGroup: /system.slice/sshd.service
      └─820 /usr/sbin/sshd -D -oCiphers=aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes256-cbc,aes128-gcm@openssh.com,aes128->
 Dec 29 20:17:11 rhel8.local systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon…
 Dec 29 20:17:11 rhel8.local sshd[820]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
 Dec 29 20:17:11 rhel8.local sshd[820]: Server listening on :: port 22.
 Dec 29 20:17:11 rhel8.local systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
 Dec 29 20:19:03 rhel8.local sshd[1499]: Accepted publickey for jmutai from 192.168.122.1 port 35902 ssh2: RSA SHA256:b/8AoYgbThoBYPcFh7CetJuGY/Tl7s4fi>
 Dec 29 20:19:03 rhel8.local sshd[1499]: pam_unix(sshd:session): session opened for user jmutai by (uid=0)

پس از نصب انسیبل میتوانید شروع به مدیریت سرور های مورد نظر نمایید. در آینده آموزش های مربوط به مدیریت و استفاده از ابزار Ansible برای شما عزیزان قرار داده خواهد شد.

منبع : Ansible

 

 

 

نوشته آموزش نصب و راه اندازی Ansible بر روی RHEL 8 / CentOS 8 اولین بار در ویکـی کانـفیـگ پدیدار شد.

بازگشت به صفحه قبل
×